رام گوشی اسکالر s-color sx-2 Firmware

رام گوشی اسکالر s-color sx-2 Firmware

رام گوشی اسکالر s-color sx-2 Firmware

رام کمیاب گوشی اسکالر sx-2

قابل رایت توسط Sp Flash

حاوی فایل cache,userdata

 

Device Brand : S-X2
Device Model : sm618_w_xd_s_x2
Device CPU : MT6572
Device IntName : sm618_w_xd_s_x2
Device Version : 4.2.2
Device Project : ALPS.JB3.MP.V1